Zamknij

TA STRONA UŻYWA COOKIE.

Zapisano do newslettera.

Taki adres jest juz zapisany.

Adres e-mail jest niepoporawny

Proszę wyrazić zgodę na przetwarzanie danych

Wpisz adres e-mail.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej od SAS SP. Z O.O., AL.PRYMASA TYSIĄCLECIA 62, 01-424 WARSZAWA. Zgoda może być odwołana poprzez kontakt mailowy na wyszynski@sas-oil.com.pl. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania znajdują się w Regulaminie sklepu (dostępny tutaj) Pokaż więcej


  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Właścicielem sklepu jest SAS sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-424), przy Al. Prymasa Tysiąclecia 62, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w W-wie XII Wydz. Gospod. pod numerem KRS 0000267431, NIP: 5272523714, REGON: 140765292, której kapitał zakładowy wynosi 50000,00 PLN.

  2. Adres do korespondencji oraz adres wysyłki i do zwrotu Towarów:

  SAS sp. z o.o.

  01-424 Warszawa Al. Prymasa Tysiąclecia 62

  3. Zapytania i reklamacje mogą być kierowane również:

  za pośrednictwem poczty elektronicznej: firma@sas-oil.com.pl

  telefonicznie: (+48) 228360015 lub (+48) 228379041

  fax: (+48) 228379041w105

  II. DEFINICJE

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1) Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.mercatormedical24.eu.

  2) Sprzedawca – SAS sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie.

  3) BOK – Biuro Obsługi Klienta, Dział Sprzedaży SAS sp. z o.o.

  4) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia lub rejestracji w Sklepie.

  5) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  6) Konto Klienta – konto tworzone po rejestracji Klienta.

  7) Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie.

  8) Zamówienie – oferta zakupu Towarów składana przez Klienta w sposób określony w Regulaminie.

  9) Pliki Cookies – małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. W szczególności dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, Towarach w koszyku, ostatnio oglądanych oraz ustawień sortowania i widoku Towarów) oraz ustawień obsługi witryny.

  10) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu KC, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

  11) Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  12) KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

  13) Regulamin – niniejszy regulamin.

  III. PREZENTACJA TOWARÓW NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPU

  1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia określone są na stronie każdego Towaru.

  2. Informacje o Towarach prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 KC lub art. 543 KC, stanowią one natomiast zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

  3. Ceny Towarów prezentowane na stronach Sklepu podane są w walucie polskiej. Cena zawiera właściwą stawkę podatku VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostarczenia Towaru, który stanowi odrębną pozycję kosztową. Klient jest zobowiązany do poniesienia kosztów dostawy Towaru.

  IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  1. Zamówienia w Sklepie Klient może składać poprzez stronę internetową Sklepu. Składanie Zamówień wymaga uprzedniego zalogowania się Klienta w Sklepie. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków:

  1) zalogowanie się do Sklepu;

  2) wybór Towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

  3) wybór formy płatności;

  4) zatwierdzenie Zamówienia przez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

  2. Zamówienie na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

  3. Klient ma możliwość wyboru formy płatności za zamawiane Towary spośród następujących:

  1) płatność przy odbiorze;

  2) przelew bankowy.

  4. W przypadku wyboru przelewu bankowego jako formy płatności, Klient jest zobowiązany zapłacić za zamówiony Towar przelewem bankowym na konto Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

  5. Dane do przelewu bankowego:

  BZWBK SA

  Numer konta: 65 1090 1883 0000 0001 0634 8162

  V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  1. Realizacja zamówienia nastąpi jednorazowo, poprzez dostawę Towaru.

  2. Realizacja Zamówień odbywa się w Dni Robocze w godzinach pomiędzy 8.00 a 16.00. Zamówienia składane po godzinie 16.00 i w dni świąteczne lub wolne od pracy, w tym sobotę, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

  3. Towar jest dostarczany do Klienta jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pocztą kurierską. Klient jest zobowiązany do poniesienia kosztów dostawy Towaru.

  4. Dostawa Towaru nastąpi niezwłocznie. W przypadku wyboru formy płatności przy pomocy przelewu bankowego, niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika.

  5. Przed odebraniem przesyłki Towarów Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie Towaru nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.

  6. W takcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość korygowania wprowadzonych danych poprzez dodanie lub usunięcie danych pozycji. Zmiany Zamówienia można dokonać również przez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail.

  VI. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu i dokonanie zakupu Towarów powinno być poprzedzone dokonaniem przez Klienta rejestracji. Rejestracja nie stanowi zobowiązania dla Klientów do dokonania zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu.

  2. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

  3. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane:

  1) aktywny adres e-mail;

  2) hasło do Konta Klienta;

  3) imię i nazwisko (w przypadku Konsumentów) albo firmę (w przypadku przedsiębiorców);

  4) adres miejsca zamieszkania (w przypadku Konsumentów lub przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi) albo adres siedziby (przypadku pozostałych podmiotów);

  5) ewentualnie adres do doręczeń jeżeli jest inny niż adres zamieszkania albo siedziby;

  6) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – w przypadku przedsiębiorców;

  7) numer telefonu.

  4. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Klienta oraz stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

  5. Zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient oświadcza, że:

  1) zapoznał się i zaakceptował w pełni Regulamin;

  2) przystępuje do korzystania z usług dobrowolnie i spełnia określone w Regulaminie warunki;

  3) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich;

  4) wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną;

  5) wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu;

  6) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Sprzedawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.

  6. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas rejestracji w każdym czasie.

  7. Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany.

  8. W przypadku utraty hasła, można skorzystać z opcji wygenerowania nowego, które zostanie przesłane na wskazany w rejestracji adres e-mail. Nowe wygenerowane przez system hasło Klient może zmienić po uprzednim zalogowaniu się do swojego konta.

  9. Sprzedawca może odmówić rejestracji Klienta, a jeżeli rejestracja została już dokonana - wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

  1) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi, zwyczajowymi, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;

  2) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności lub podane przez Klienta dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail;

  3) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych przez Klienta danych lub związanej z nimi działalności;

  4) Klient narusza postanowienia Regulaminu.

  10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył Zamówienia lub nie logował się do Konta Klienta w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności.

  11. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail.

  13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

  14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedawcy ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.

  15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

  16. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

  VII. UPRAWNIENIA KONSUMENTÓW

  1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje o prawie odstąpienia zawiera Załącznik do Regulaminu „Pouczenie o odstąpieniu od umowy”.

  2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  3. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu, w zależności od rodzaju postępowania, wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim/wniosek - zapis na sąd polubowny. Formularze dostępne są w sekretariacie sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Lista Inspektoratów wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

  2) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

  VIII. REKLAMACJE

  1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar wolny od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru zgodnie z przepisami KC.

  2. Reklamacja Towaru polega na zgłoszeniu Sprzedawcy informacji o wadzie Towaru, na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie, a następnie odesłaniu wadliwego Towaru zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od Sprzedawcy.

  3. Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu Towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz dowodem zakupu i informacją o wadzie (wadach), Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych.

  4. Dodatkowo Towary mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej dołączonej do Towaru.

  5. W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną, Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej zgłoszenia.

  IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dokonując rejestracji w Sklepie lub składając Zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.

  2. W celu skorzystania z prawa do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych, Klient powinien przesłać do Sprzedawcy stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska, bądź firmy Klienta.

  3. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Klientów.

  4. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

  5. Klient wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu lub w celu wykonania Umowy Sprzedaży. Dodatkowo Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach bieżącego informowania Klienta o oferowanych Towarach.

  6. Pytania i wszelkie wnioski dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: firma@sas-oil.com.pl

  X. UTRWALANIE, ZABEZPIECZANIE I UDOSTĘPNIANIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://www.sas.artbhp.pl/index.php?do=regulations oraz w siedzibie Sprzedawcy. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie a także sporządzić jego wydruk.

  2. Utrwalenie, zabezpieczanie i udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi dowodu zakupu, dołączonego do przesyłki zawierającej Towar.

  3. Utrwalenie, zabezpieczanie i udostępnienie istotnych postanowień umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta

  XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowa Sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim.

  2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, chyba że co innego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

  3. Korzystanie z serwisu www.sas.artbhp.pl oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.

  4. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z korzystania przez Klientów ze Sklepu, w szczególności zawieranych za jego pośrednictwem Umów Sprzedaży, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których jedną ze stron jest Konsument.

  5. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

  Załącznik – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

  Prawo odstąpienia od umowy

  Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Mają Państwo także prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  1) w przypadku Umowy Sprzedaży – w którym weszli Państwo w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Towarów,

  2) w przypadku umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – zawarcia tej umowy.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. SAS sp. z o.o., adres: 01-424 Warszawa Al. Prymasa Tysiąclecia 62 , e-mail: firma@sas-oil.com.pl , tel.: (+48) 228360015 lub (+48) 228379041, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Jeżeli otrzymali Państwo Towary w związku z umową, prosimy je odesłać lub nam je przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, iż będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

  Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Adresat:

  SAS sp.z o.o.

  adres: 01-424 Warszawa AL. Prymasa Tysiąclecia 62

  e-mail: firma@sas-oil.com.pl

  tel.: (+48)228360015 lub (+48) 228379041

  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy o świadczenie następującej usługi(*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): …………………………………………………………………………………………………

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………………………………………………………………………………

  Adres konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………………………………………………………

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  Data

  (*) Niepotrzebne skreślić.

  XI. SZANUJEMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

  Drodzy Klienci,

  W związku z koniecznością dostosowania zasad dot. przetwarzania danych osobowych do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiamy Państwu klauzulę informacyjną, w której wskazujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją transakcji handlowych polegających na sprzedaży produktów będących w ofercie SAS Sp. z o.o.

  Klauzula informacyjna

  SAS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w Al. Prymasa Tysiąclecia 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000267431,

  NIP:527-252-37-14, informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w celu realizacji transakcji handlowych polegających na sprzedaży/zakupu produktów i towarów będących w ofercie SAS Sp. z o.o.

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SAS Sp. z o.o., co oznacza w szczególności:

  - realizację transakcji handlowych,

  - obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

  Podstawą prawną przetwarzania przez SAS Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym powyżej jest prawnie usprawiedliwiony interes SAS Sp. z o.o. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu wykonania transakcji sprzedaży / zakupu, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;

  Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez SAS Sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, archiwizacji, dystrybucji produktów SAS sp. z o.o.

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

  Pani/Panu przysługuje prawo do żądania od SAS Sp. z o.o. dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

  Do kontaktu z działem ochrony danych w SAS Sp. z o.o., służy następujący adres email:

  rodo@sas-oil.com.pl